పోస్ట్‌లు

మానవత్వం...(పూర్తి నవల)

                                                         మానవత్వం                                                                                                                                                             (పూర్తి నవల)                                                                                               PART-1 ఆఫీసు పనిలో లీనమైపోయిన యామిని , ఆరవసారిగా తల్లి దగ్గర నుండి వచ్చిన సెల్ ఫోన్ ఆహ్వానం వలన , అవసరవసరంగా టేబుల్ మీదున్న ఫైళ్ళను మూసేసి , ఫైళ్ళను టేబుల్ సొరుగులో పెట్టి , సొరుగుకు తాళం వేసి , తాళం చెవిని హాండ్ బ్యాగులో వేసుకుని లేచింది . సహ ఉద్యోగి నలిని యామినిని ఆశ్చర్యంగా చూసింది . " ఏమిటి యామిని ... ఈ రోజు త్వరగా బయలుదేరావు ?" " దివాకర్ వాళ్ళింట్లో నుండి వస్తున్నారు " " పెళ్ళి చూపులకా ?" " ఆలాంటిదే " చిన్నగా నవ్వుతూ అన్నది యామిని . యామినిని కోపంగా చూస్తూ " నాతో ఒక్క మాట కూడా చెప్పలేదే ?" అన్నది నలిని . " ఊష్ ! గట్టిగా మాట్లాడకు ... ' ప్లీజ్ '. ….