పోస్ట్‌లు

ఆగస్టు, 2023లోని పోస్ట్‌లను చూపుతోంది

మిణుగురు పురుగులు…(పూర్తి నవల)

                                                                  మిణుగురు పురుగులు                                                                                                                                       (పూర్తి నవల) మా కథలు చాలా వరకు ప్రేమను మోసేవి. మెత్తని ఆలోచనలు కలిగినవి. అక్షరాలు కూడా ముట్టుకుంటే ఊడిపోయే రోజా పువ్వు లాంటివి. కథలోని ఒక్కొక్క పాత్ర ‘ ఇలాగే జీవించాలి ’ అని చెప్పిచ్చేవే. ఈ ' మిణుగురు పురుగులు ' లో కూడా కామేష్ కథాపాత్ర అలాంటిదే. ఆడంబరం , అహంకారం , వైఖరి ఇవి ఏవీ , ఏ విధంగానూ సహాయపడవు అనేది ఎత్తి చూపటానికీ , మరియు ఎలా జీవించ కూడదు అని చూపించటానికీ మొట్టమోదటిసారిగా విభిన్న   కథాపాత్రలో మేము శృతికాను చిత్రీకరించాము!   గర్వం , అహంకారం మనిషిని నాశనం చేస్తుందని తెలుపటానికే! అశ్వినీకుమార్ , రమణ కథా పాత్రలు అలాంటివే! అభిమానం లేని మనసు , ప్రేమ లేని హృదయం , ఒక కుటుంబాన్ని , యంగ్ జనరేషన్ను ఎలా చిందరవందర చేసి , చెడు అలవాట్ల జీవితానికి తీసుకు వెళ్తుంది అనేదే ఈ కథ. ప్రకాశవంతమైన సూర్యుడ్ని చూడకుండా రాత్రిపూట క్షణ సమయం ప్రకాశించి నాశనం   చేసే మిణుగురు పురుగ