పోస్ట్‌లు

డిసెంబర్, 2022లోని పోస్ట్‌లను చూపుతోంది

తీరం ముగ్గులు...(పూర్తి నవల)

                                                                                  తీరం ముగ్గులు                                                                                                                                                           ( పూర్తి నవల ) “ నీ భవిష్యత్తు ప్రణాళిక ఏమిటి ?” “ ఎక్కువ సంపాదించాలి ! ” “ బ్రహ్మాండం ! ” “ ఉండండి ! నేను ఎక్కువ సంపాదించాలని చెప్పింది డబ్బు మాత్రమే కాదు ! అభిమానం సంపాదించాలి ! మంచి బంధుత్వాలను సంపాదించాలి ! మెప్పులు సంపాదించాలి ! అన్నిటినీ కలిపితే మనుషులను సంపాదించాలి ! ” “ అందుకు నువ్వు కష్టపడనే అక్కర్లేదు . నీ దగ్గర మంచి మనసుంటే , అన్నీ వెతుక్కుంటూ మన కాళ్ళ దగ్గరకు వస్తాయి ! ” “ లేదు . దాన్ని నేను నమ్మను ! సరైన పక్క బలం లేకపోతే డబ్బు కూడా కొన్ని సంధర్భాలలో నా లాగా వికలాంగమైపోతుంది ” “ కోపగించుకోకండి ! ఒక సినిమాలో చెబుతారు ! మీరు కూడా చూసుంటారు . రక్త సంబంధంతో వచ్చేదంతా లాభమే ! ఏదీ కుడా అప్పు కాదు ! అలా కాదు అప్పు అని చెబితే తల్లి పాలకు మీరు చెల్లించాల్సిన జరిమానా ఎంత ? దాన