పోస్ట్‌లు

ఫిబ్రవరి, 2022లోని పోస్ట్‌లను చూపుతోంది

ప్రేమ కర్పూరం...(పూర్తి నవల)

                                                                      ప్రేమ కర్పూరం                                                                                                                                                            ( పూర్తి నవల ) కొన్ని సమయాలలో ... కొంతమంది మనుష్యుల వలన ... కొన్ని పరిస్థితుల వలన ఏర్పడే సమస్యలను చెప్పే నవల ఇది ! ఎవరినైనా అర్ధం చేసుకోవటం వరం . ఎవరినీ అర్ధం చేసుకోవటానికి ఇష్టపడకపోవటం అనేది వైరాగ్యం . ప్రేమ పుట్టటానికి ... కారణాలు వెతకరు . కానీ పెళ్ళిళ్ళు జరగటానికి పలు వందల కారణ కార్యాలను అన్వేషించేటప్పుడు ... ప్రేమ ఎలా గాలిలో ఊగుతుంది అనేది ఇంపుగా చెప్పటానికి ప్రయత్నించాము . వ్యర్ధాలు కాలితే గాలి చెడిపోతుంది . కర్పూరం కాలితే ... గాలి సువాసన వేస్తుంది . అదేలాగా ప్రేమ వ్యర్ధంలా కాలిపోతే మనసులు చెడిపొతాయి .  కానీ అదే ప్రేమ కర్పూరంలా వెలిగితే మనసులు సువాసనతో నిండిపోతాయి . ఆదే ప్రేమ కర్పూరం . మీ అభిప్రాయలను మనసారా పంచుకోండి . తెలుసుకోవటానికి ఎదురు చూస్తున్నాము .