పోస్ట్‌లు

జనవరి, 2023లోని పోస్ట్‌లను చూపుతోంది

ఓడినవాడి తీర్పు...(పూర్తి నవల)

                                                                     ఓడినవాడి తీర్పు                                                                                                                                                          ( పూర్తి నవల )   ప్రియమైన నా భర్తకు - మీ భార్య నమస్కరించి రాయునది ! కొద్ది కాలంగా శేఖర్ అనే అతనితో నాకు పరిచయం ఏర్పడి , ఆ కొత్త స్నేహం లోతుగా పెరిగింది . శేఖర్ మీ కంటే అందంలోనూ - వసతిలోనూ గొప్పవాడు . మా స్నేహం ప్రేమగా మారింది . పెళ్ళి అనే బంధం మా ప్రేమకు పెద్ద అడ్డుగా నిలబడుతోంది . చాలా ఆలొచించి ఈ నిర్ణయానికి వచ్చాను . ఈ రోజు నేనూ , శేఖరూ ఈ ఊరు వదిలి బయలుదేరి వెళుతున్నాము ... ఒక కొత్త జీవితం కోసం . ఇది తప్పే . చెయ్యకూడని పనే . కానీ , నా వలన శేఖర్ను మరిచిపోవటం కుదరటం లేదు . అందువల్ల మిమ్మల్ని వదిలి వెళుతున్నాను . నన్ను వెతక వద్దు . నన్ను క్షమించండి . మరిచిపొండి .                                                                                    ****************** ప్రియమైన కొడుకుకు -- తండ్రి